Tumša nkts, zaļa zāle

Tumša nakts, zaļa zāle,

Laukā laižu kumeliņ';

Nu, Dieviņi, tavā vaļā,

Nu tavās rociņās.

Citi vīri rudzus sēja,

Man ciliņas neecētas;

Ko ecēšu es ciliņas,

Nav man bēra kumeliņa.

Ķīlām devu meitu mātei

Savu bēru kumeliņu,

Lai citami neapsola

Tīkamoi līgaviņu.